تظاهرات در برلین

حق الحاق فامیل برای پناهندگان سازمان هایی مدافع حقوق و فعالان جامعه یی مدنی پناهندگان چون ” فعالان مدنی الحاق خانودهایی اریتریا، کنشگران افغانستان-برلین، ایتلاف برلین-افغانستان؛ به یک گردهمایی و…