تماس با ما

ما از طریق دریچه‌های زیر در دسترس شما هستیم.

آدرس

Reuterstraße 15, 12053 Berlin

ایمیل

Afghankultur@hotmail.com