پلی از موسیقی به گفتگو

شکیب مصدق که بستر کار در افغانستان برایش سخت است، اینجا و در اروپا صدای عدالت خواهی شده و در اکثر برنامه های ضد جنگ و برای برابری و منع اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی شرکت می کند.